Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
ПРОГРАМА 4-ої Міжнародної наукової конференції "АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Антропологічний ракурс філософії науки та техніки. Голова секції – Шубін Василь Іванович, канд. філос. наук, проф. кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської фінансової академії

2. Філософські проблеми мови. Голова секції – Варшавський Олександр Павлович, канд. філос. н., доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

3. Історико-філософські рефлексії в епоху постмодерну. Голова секції – Хміль Володимир Васильович, д-р філос. н., проф., зав. каф. філософії і соціології ДНУЗТ.

4. Антропологічні аспекти ґендерних досліджень. Голова секції – Власова Ольга Петрівна , доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

5. Антропологічна складова філософствування. Голова секції – Малівський Анатолій Миколайович, канд. філос. н., доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

ВІДКРИТТЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ауд. 262 (читальна зала наукової літератури бібліотеки)

16 квітня 2015

9.30 – 10.00 реєстрація учасників

10.00 – 12.30 пленарне засідання

12.30 – 13.15 обідня перерва

13.15 – 17.00 секційні засідання

17.00 – вечірнє засідання

17 квітня 2015

10.00 – 15.00 робота в секціях

15.00 – заключне пленарне засідання

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вступне слово ректора університету професора Пшінька Олександра Миколайовича.

Шабанова Юлія Олександрівна - д-р філос.н., проф. Національногогірничого університету. «Человек в этическом пространстве современной философии»

Малівський Анатолій Миколайович – канд. філос. наук, доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ. «Феномен людини в «медитаціях» Декарта»

Айтов Спартак Шалвович - канд. істор. наук, доц. кафедри філософіїі соціології ДНУЗТ. «Теорія динаміки наукового пізнання Т. Куна і когнітивні підходи історичної антропології»

Шубін Василь Іванович – канд. філос. наук, проф. кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської фінансової академії. «Антропологія марксизма»

Яцук Наталія Євгенівна - к.філос.н., доцент Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. «Людина за своєю природою така, що її потрібно «закручувати»:постмодерністський ракурс homo-sapiens»

СЕКЦІЯ 1.АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Голова секції – Айтов Спартак Шалвович, канд. істор. наук., доц.кафедри філософії в соціології ДНУЗТ.

Азарова Ю.О., Харьковский национальный университет им. В. Н.Каразина, «АПОРЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАЗУМА И КРИЗИС ФИЛОСОФИИ»

Айтов С.Ш., Дніпропетровський національний університетзалізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, «ТЕОРІЯ ДИНАМІКИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Т.КУНА І КОГНИТИВНІ ПІДХОДИ ІСТОРИЧНОІ АНТРОПОЛОГІЇ»

Дешко Л.К.,Пономаренко І.Ю.,Дешко Н.А., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, «МАТЕМАТИЗАЦІЯ ПІЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСКИХ ПОГЛЯДІВ ПІФАГОРА»

Сладнева О.Г., Национальная металлургическая академия Украины, «ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ФОРМА ПРЕВРАЩЕНИЯ ХАРИЗМЫ»

Клюшник І.А., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ«ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ»

Лоскутов Д.В., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. ПРОБЛЕМИ,ПЕРСПЕКТИВИ, ЗАГРОЗИ»

Залужна А.Є., Національний університет водного господарства та природокористування. «МОВА У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ОНТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ»

Зінченко В.В., Інститут вищої освіти НАПН України. «ІНСТИТУЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВСИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Матюх Т.М., Національний університет водного господарства та природокористування. «ЕМПАТІЯ ТА НАРАТИВ: РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАТОРА В МИСТЕЦТВІ»

Музикін М.І. , Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

Пугач А.В., Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна. «МОДЕЛИРОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: ШАХМАТЫ И КОМПЬЮТЕР»

Решетньова Ю.Ю, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ – ПРИЧИНИ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ»

 

СЕКЦІЯ 2.ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ МОВИ

Голова секції – Варшавський Олександр Павлович, канд. філос. н., доц.кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

Петрушкевич М.С., Національний університет «Острозька академія». «КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ: СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МАСОВІЙ РЕЛІГІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ»

Чернова Л.Е., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. «ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ І МОВНІ ПРАКТИКИ»

Хмель И.В., Институт Управления Бизнеса і Права г. Ростов-наДону, Россия. «К ПРОБЛЕМЕ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК»

 

СЕКЦІЯ 3.ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ

Голова секції: Хміль Володимир Васильович – д-р філос. наук, проф.,зав. каф. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

Хміль В.В., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВИ»

Андрушко Л.В. «ПРОБЛЕМА «ЛЮДИНА ТА УКРАЇНСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ КОСТЮМ» У ФІЛОСОФІЇПОСТМОДЕРНУ»

Культенко В.П., Національний університет біоресурсів і природокористування України. «ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇВ КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ Ж.ДЕРІДА»

Суріна Г.Ю., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. «ПОСТМОДЕРНЕ МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО:НОВІ ЗМІСТИ АРХЕТИПНОЇ ФОРМИ»

Турчин М.Б., Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. «ЕКОЦЕНТРИЗМ У МЕЖАХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ»

Ільїна А.В., Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. «ДЕКОНСТРУКЦІЯ – КРИТИЧНЕ ПОВЕРНЕННЯ ЛОГОЦЕНТРИСТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ»

Ходус О.В., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. «МЕТАМОРФОЗЫ «СЧАСТЛИВОЙ САМОСТИ»:ИЗБЫТОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»

Самчук О.О., Академія праці й соціальних відносин та туризму. «ВЛАДА МИСТЕЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ»

Шаталович И.В., Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара. «ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕИ ДЕТЕРМИНИЗМА ВЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА»

Пісна Ю.В., Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара. «ФІЛОСОФІЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ: СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ»

Карпенко А.О., Донбаський державний педагогічний університет. «ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОВОРОТ УСУЧАСНОМУ ГАЙДЕҐҐЕРОЗНАВСТВІ»

Чоп Т.О., Національний Технічний Університет ім. Ів. Пулюя. «ФУТУРИЗМ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ПРОВОКАЦІЯ ТА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА»

Яцук Н.Є., Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького. «ЛЮДИНА ЗА СВОЄЮ ПРИРОДОЮ ТАКА, ЩОЇЇ ПОТРІБНО «ЗАКРУЧУВАТИ»(ПІДШТОВХУВАТИ): ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ РАКУРС HOMO-SAPIENS»

Бєляєв О.С., Варшавський О.П., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАСИЛЬСТВА У СУЧАСНОМУ КІНОМИСТЕЦТВІ»

Паращевіна О.С., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ФІЛОСОФІЯ Г.С. СКОВОРОДИ ТА ХРИСТИЯНСТВО»

Винник-Остапишин В.Р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. «ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ МОДЕРНІЗМУ»

Самбе Фелви,  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

 

СЕКЦІЯ 4.АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Голова секції: Власова Ольга Петрівна, доц. кафедри філософії ісоціології ДНУЗТ.

Власова О.П., Костюк Н.П, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ И СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ XVIII В.»

Буланова-Дувалко Л.Ф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. «КАТЕГОРІЯ ВІДРАЗИ У ТЕОРІЇ«МОНСТРУОЗНОЇ ФЕМІННОСТІ» БАРБАРИКРІД»

Данилова Т.В., Національний університет біоресурсів та природокористування України. «ХАССАН ПРОПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ»

Ковтун В.В., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «СІМ’Я, СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У ТВОРЧОСТІТ. ШЕВЧЕНКА»

Сенкевич Г.А., Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара. «ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА СУСПІЛЬНОЇ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ НАД ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ»

Скиба Э. К., Днепропетровский национальный горныйуниверситет. «ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ КАКПОЛИТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА»

Наконечна О.П., Національний університет водного господарства та природокористування. «СУЧАСНА ЛЮДИНА В ЕСТЕТИЧНОМУВИМІРІ»

Крат Е.М., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ГЕНДЕРА И ФИЛОСОФИЯ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО»

 

СЕКЦІЯ 5.АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФІЛОСОФСТВУВАННЯ

Голова секції: Малівський Анатолій Миколайович, канд. філос. н.,доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

Кирик М.Ю.,Гейко С.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України. «ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ»

Кретов П.В.,Черкаський національний університет ім.Б. Хмельницького. «ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА СИМВОЛІЗМ СВІДОМОСТІ»

Шабанова Ю.А., Днепропетровский национальный горный университет. «ЧЕЛОВЕК В ЭТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ»

Усов Д.В., Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. «ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ВСУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ»

Осипов А.О., Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля. ««ЛЮДИНА-ДУХОВНА» – ВІДПОВІДЬ ПОСТМОДЕРНУ»

МалівськийА.М., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ В «МЕДИТАЦІЯХ»ДЕКАРТА»

Лазаренко В.П., Національна металургійна академія України. «РЕЛІГІЙНІ ТА СВІТСЬКІ ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ В ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО»

Чабанова Ю.Л., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. «ЛЮДИНА НА ПЕРЕЛОМІ ЕПОХ (ВЧЕННЯ ФРІДРІХА НІЦШЕ)»

 

 Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.